flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492


Основні спрямування роботи ТУ ДСА у Чернівецькій області:

 

 

1) забезпечення належних умов діяльності місцевих судів Чернівецької області;

2) забезпечення у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами незалежність, недоторканність і безпеку суддів місцевих судів Чернівецької області;

3) забезпечення організації роботи щодо надання матеріалів для формування пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України відповідно до потреб місцевих судів Чернівецької області;

4) узагальнення потреб місцевих судів Чернівецької області в матеріально-технічному забезпеченні та здійснення його відповідно до бюджетних асигнувань;

5) організація та фінансування будівництва і ремонту будинків та приміщень місцевих судів Чернівецької області, їх технічне оснащення та укладення відповідних договорів, відповідно до вимог законодавства;

6) організація комп'ютеризації місцевих судів Чернівецької області для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу в судах;

7) забезпечення місцевих судів необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

8) забезпечення місцевих судів та суддів цих судів символами судової влади (Державний Прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками;

9) організація роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву у місцевих судах Чернівецької області;

10) контроль за станом діловодства, тобто процеси, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи із службовими документами у місцевих судах;

11) здійснення у межах своєї компетенції соціального забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату місцевих судів;

12) беруть участь у межах своєї компетенції у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування суддів місцевих судів Чернівецької області, працівників апарату місцевих судів та працівників територіальних управлінь, а також у забезпеченні суддів місцевих судів службовим житлом;

13) здійснення виплати передбачені законодавством народним засідателям в межах бюджетних асигнувань;

14) вжиття заходів щодо створення належних умов для здійснення суддівського самоврядування;

15) взаємодія з апеляційним судом з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів;

16) взаємодія з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності місцевих судів;

17) організація роботи служби судових розпорядників у місцевих судах Чернівецької області;

18) координація діяльності керівників апарату місцевих судів Чернівецької області, вивчення практики організації діяльності цих судів, розробка і внесення у встановленому порядку пропозицій щодо її вдосконалення;

19) вивчення кадрових питань апарату місцевих судів Чернівецької області, прогноз у межах своїх повноважень потреби у спеціалістах, внесення пропозицій щодо замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

20) забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації працівників апарату місцевих судів Чернівецької області, беруть участь у створенні системи підвищення кваліфікації;

21) надання методичної та практичної допомоги з питань організації обліково-статистичної роботи, діловодства, архіву, розгляду звернень громадян та проходження державної служби у апараті місцевого суду;

22) забезпечення проходження навчальної практики в місцевих судах Чернівецької області;

23) беруть участь в організації роботи зі створення бібліотек місцевих судів та формуванні їх фондів;

24) здійснення відповідно до законодавства ефективного використання та збереження об'єктів державної власності;

25) здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявлення причин і умов, що породжують скарги громадян, та вжиття заходів до їх усунення;

26) беруть участь у роботі з удосконалення законодавства, в розробці проектів нормативно-правових актів;

27) забезпечення здійснення представництва у встановленому законодавством порядку інтересів ДСА України в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, ведення претензійно-позовної роботи;

28) здійснення інших повноважень, визначених законом.

 

 

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу – Потаковська Жанна Дмитрівна

Основні напрями роботи:

 

 

1. Фінансовий відділ бере участь у підготовці матеріалів для формування проекту бюджетного запиту на відповідний рік для утримання районних судів області та здійснює заходи щодо їх фінансування.

2. Разом із сектором матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників забезпечує ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, що спрямовуються на утримання районних судів та територіального управління, аналізує цю роботу.

3. Разом із сектором матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників здійснює контроль за зберіганням та витрачанням матеріальних цінностей в районних судах та територіальному управлінні.

4. Підтримує в належному технічному стані автотранспортні засоби територіального управління,  веде облік та нагляд за технічним станом автотранспортних засобів, що знаходяться в користуванні місцевих судів. В установлені строки готує ці засоби до технічного огляду, здійснюваного органами Державної автомобільної інспекції. Контролює витрачання паливно-мастильних матеріалів відповідно до існуючих норм.

5. Організовує облік позабюджетних коштів територіального управління та районних судів.

6. Несе відповідальність за фінансове забезпечення діяльності кожного суду згідно з нормативами, затвердженими ДСА України та Радою суддів України.

7. Здійснює компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду у разі надання підтвердних документів та в порядку, встановленому актами законодавства.

8. Здійснює планово-фінансову діяльність та бухгалтерський облік, спрямовані на забезпечення діяльності районних судів та територіального управління.

9. Бере участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до умов оплати праці суддів, працівників апарату судів та територіального управління.

10. Разом з кадровою службою здійснює у межах своєї компетенції соціальне забезпечення суддів, у тому числі судів у відставці, а також працівників апарату районних судів.

11. Разом з кадровою службою приймає участь у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування суддів районних судів, працівників апарату районних судів та працівників територіального управління.

12. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської  та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

14. Забезпечує достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань.

15. Забезпечує повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування.

16. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

17. Разом із іншими структурними підрозділами територіального управління здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє причини і умови, що породжують скарги громадян, та вживає заходи до їх усунення.

18. Разом із іншими структурними підрозділами територіального управління приймає участь у роботі з удосконалення законодавства, в розробці проектів нормативно-правових актів.

19. Виконує  інші функції, в межах наданих повноважень.

 

 

 

 

Сектор організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій

Завідувач сектору – Тарабас Крістіна Валеріївна

 

 

Основні напрями роботи:

 

1. Сектор аналізує роботу управління та визначає заходи, спрямовані на усунення наявних недоліків, успішне виконання завдань, покладених на управління щодо організаційного забезпечення діяльності судів; визначає шляхи реалізації цих заходів, вносить відповідні пропозиції начальнику управління.

2 На підставі висновків, що випливають з результатів аналізу роботи, а також інформації та пропозицій, отриманих від керівників структурних підрозділів управління:

2.1. готує звітні документи про роботу управління, що подаються до ДСА України;

2.2 здійснює контроль за своєчасною підготовкою матеріалів до засідань колегії управління та службових нарад;

2.3. здійснює загальний контроль за своєчасним виконанням рішень колегій та службових нарад ДСА України та управління; щомісячно узагальнює стан виконавської дисципліни в апараті управління, про результати узагальнення інформує начальника управління.

3. Контролює стан діловодства, дотримання в судах єдиного порядку документування їх службової діяльності, методики складання документів і порядку роботи з ними від моменту їх надходження до передачі в архів; визначає ступінь дотримання канцеляріями та всіма працівниками апаратів судів вимог інструкції з діловодства в судах.

4. Вивчає та узагальнює практику (своєчасність, повноту і т.ін.) звернення до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов судів та контролю за їх виконанням тими органами, яким вони надіслані на виконання або для відповідного реагування (щодо окремих ухвал і постанов).

5. Надає методичну і практичну допомогу місцевим судам в організації діловодства, координує діяльність апаратів в зазначеній сфері діяльності.

6. Вивчає в судах організацію архівної справи, вживає заходів щодо належного зберігання і обліку судових справ та службових документів в архівах судів.

7. Приймає участь в комплексному та цільовому вивченні практики організації діяльності місцевих судів з питань, що належать до його компетенції сектора, узагальнює результати вивчення та вносить відповідні пропозиції.

8. У визначені терміни приймає звіти про роботу районних судів, перевіряє правильність їх складання відповідно до встановлених вимог, обробляє їх та подає у відповідні інстанції.

9. Веде базу комп'ютерних даних відповідно до статистичних карток щодо осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу. Координує цю роботу з відділом статистики апеляційного суду.

10. Збирає і узагальнює оперативні дані про роботу судів, якщо необхідність такої інформації виникає в міжзвітний період, або вона не передбачена переліком статистичної звітності.

11. Готує інформації на запити вищих інстанцій щодо даних судової статистики.

12. Надає методичну і практичну допомогу головам судів, суддям, секретарям судів з питань судової статистики, готує методичні матеріали з цих питань, у встановленому порядку вносить пропозиції щодо їх обговорення на службових заняттях із зазначеними категоріями працівників.

13. За підсумками кожного звітного періоду аналізує стан обліково-статистичної роботи в судах, розробляє пропозиції щодо її удосконалення.

14. Разом з головним спеціалістом з кадрової роботи аналізує за даними статистичних звітів навантаження на суддів та працівників апаратів судів.

15. Спільно з сектором матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності судових розпорядників організовує комп’ютеризацію районних судів для здійснення судочинства. 

 16. Бере  участь у створенні бібліотек місцевих судів та формуванні їх фондів.

17. Систематично та оперативно оприлюднює інформацію про діяльність територіального управління та прийняті ним рішення на офіційному Веб-сайті в мережі Інтернет відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

18. Організовує впровадження в роботу територіального управління комп’ютерних технологій, а саме: встановлення та забезпечення працездатності комп’ютерного обладнання, запровадження комп’ютерних програм, що забезпечують статистичний облік судових справ та інші сфери судового діловодства. 

19. Разом з сектором матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності судових розпорядників здійснює адміністрування автоматизованих робочих місць працівників територіального управління.

20. Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в територіальному управлінні.

21. Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.

22. Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та обладнання комп’ютерної мережі в територіальному управлінні та районних судах.

23. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

24. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників судів та територіального управління під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

25. Виконує  інші функції, в межах наданих повноважень.

 

 

Сектор матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників

  

Завідувач сектору – Гончарук Ольга Генадіївна

Основні напрями роботи:

  

1. Сектор бере участь у підготовці матеріалів для формування проекту бюджетного запиту на відповідний рік для утримання місцевих загальних судів.

2. Здійснює матеріально-технічне та господарське забезпечення місцевих судів на підставі замовлень відповідного суду та в межах кошторису на утримання судів.

3. Забезпечує ефективне використання матеріальних ресурсів, що спрямовуються на утримання місцевих судів та територіального управління ДСА, аналізує цю роботу.

4. Організовує облік позабюджетних коштів територіального управління та місцевих судів.

5. Несе відповідальність  за матеріально-технічне та господарське   забезпечення діяльності кожного суду згідно з нормативами, затвердженими ДСА України та Радою суддів України.

6.  Вивчає потреби, укладає договори стосовно постачання матеріально-технічних, господарських  ресурсів до місцевих судів та територіального управління, а також здійснює контроль за зберіганням та витрачанням матеріальних цінностей у судах та територіальному управлінні.

7. Подає заявки до ДСА України по забезпеченню форменим одягом суддів та працівників служби судових розпорядників.

8. Здійснює нагляд за технічним станом службових та господарських приміщень територіального управління та місцевих судів.

9. Здійснює нагляд за станом комунальної мережі територіального управління та місцевих судів (внутрішніх водопроводів, опалювальних регістрів, електричних та телефонних ліній); вживає заходи по їх  належному функціонуванню.

10 Здійснює заходи по підготовці службових, господарських приміщень та комунальної мережі територіального управління до роботи в осінньо-зимовий період. 

11. Здійснює заходи по безпечній експлуатації службових та господарських приміщень, засобів оргтехніки та постачання комунальних послуг в територіальному управлінні та місцевих судах.

12. Забезпечує надійну схоронність майна, що є в користуванні територіального управління та в місцевих судах.

13. Підтримує в належному технічному стані автотранспортні засоби територіального управління,  веде облік та нагляд за технічним станом автотранспортних засобів, що знаходяться в користуванні місцевих судів. В установлені строки готує ці засоби до технічного огляду, здійснюваного органами Державної автомобільної інспекції. Контролює витрачання паливно-мастильних матеріалів відповідно до існуючих норм.

14. Забезпечує належне зберігання  та використання господарського   інвентарю, миючих та інших засобів підтримання приміщень і території в належному санітарному стані.    

15. Разом із відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності організовує   будівництво і ремонт будинків та приміщень місцевих судів, їх технічне оснащення та укладає договори, відповідно до вимог законодавства.

16. Забезпечує місцеві суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів.

17. Забезпечує місцеві суди та суддів цих судів символами судової влади (Державний прапор України, зображення Державного Герба України), мантіями та суддівськими нагрудними знаками.

18. Виконує  інші функції, спрямовані на реалізацію визначених цим Положенням завдань та належної роботи всіх господарських систем і засобів, що належать територіальному управлінню та місцевим судам.

    19.  Організовує і координує діяльність служби судових розпорядників;

  20. Надає  методичну  допомогу  підрозділам служби  судових розпорядників судів;

  21.  Вживає організаційних заходів  щодо  підвищення ефективності роботи служби судових розпорядників;

 22. Надає методичну  допомогу,  роз'яснення  щодо  правильного застосування   відповідних   нормативно-правових  актів  з  питань діяльності служби судових розпорядників;

 23. На базі ТУ ДСА України  організовує  підготовку та підвищення кваліфікації працівників служби судових розпорядників;

 24. Вивчає  і  узагальнює практику роботи підрозділів служби судових розпорядників у судах та поширює позитивний досвід роботи;

 25. Узагальнює  звіти  підрозділів  служби  судових розпорядників судів, щодо  результатів  їх  роботи,   готує   відповідні аналітичні   матеріали,   вносить  пропозиції  щодо  удосконалення діяльності служби.

26. Взаємодії зі спецпідрозділом судової міліції «Грифон».

27. Забезпечує у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами незалежність, недоторканість і безпеку суддів місцевих судів.

28. Виконує  інші функції, в межах наданих повноважень.