flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

«Суд присяжних»

10 жовтня 2016, 16:37

На сьогоднішній день, у зв’язку із набранням чинності 30 вересня 2016 року нового ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII дуже актуальним являється питання щодо нових реформ в судовій системі, де головною метою реформи виступає реальне забезпечення самостійності та незалежності судових органів; реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою наукою і практикою; гарантування права громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і неупередженим судом у змагальному процесі.

Одним з важливих інструментаріїв у виконанні поставлених завдань є залучення пересічних громадян до розгляду разом з професійними суддями окремих категорій судових справ. Конституція України гарантує, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. А це в свою чергу видається ідеальною відправною точкою для того, щоб відкрити суди для людей та відновити довіру суспільства до судової влади.

Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.

Не можуть включатись до списків присяжних особи, які відповідно до закону:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.  

Для затвердження списку присяжних територiальне управлiння Державної судової адмiнiстрацiї України звертається з поданням до вiдповiдних мiсцевих рад, якi формують i затверджують у кiлькостi, зазначенiй у поданнi, список громадян, якi постiйно проживають на територiях, на якi поширюється юрисдикцiя вiдповiдного суду, вiдповiдають вищезазначеним вимогам i дали згоду бути присяжними. Списки присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку.

З приводу оплати, то присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. А час виконання присяжним обов’язкiв у судi зараховується до всiх видiв трудового стажу.

Інститут присяжних необхідний Україні, оскільки це достатньо важливий крок сучасної України до європейської інтеграції, становлення громадянського суспільства, створення більш правосвідомої нації. Нації, яка виховується в дусі додержання закону. Слід зауважити, що необхідним є підвищення моральності нації, тому суд присяжних повинен спиратися на моральні фактори, на почуття справедливості та неупередженості.

Альона Сучеван